Estàndard Passivhaus

Eficiència energètica, qualitat de l’aire i confort

Avantatges de la construcció Passivhaus

El concepte Passivhaus es va desenvolupar a Alemanya a la dècada dels anys vuitanta i constitueix una evolució de les cases de baix consum energètic.

El seu avantatge principal? L’habitatge passiu no necessita mecanismes de refrigeració ni calefacció convencionals.

1

Combina una excel·lent qualitat tèrmica dels materials de tancament de l’edifici (parets, finestres i portes), l’ús de les fonts de calor internes (insolació natural i fons procedents dels dispositius elèctrics habituals a les llars) i la minimització de les pèrdues de ventilació amb un sistema controlat amb recuperació de calor.

2

A vegades, en climes més benignes, no cal cap tipus de sistema de calefacció o de refrigeració. En aquest cas també podem parlar d’una casa passiva, que no té cap sistema de generació de climatització.

3

Per reduir l’excés de calor propi de l’estiu, s’ha de planificar l’ús de la ventilació natural a la nit i crear zones d’ombra que protegeixin del sobreescalfament que pot produir la radiació solar.

4

La demanda de calefacció és inferior a 15 kWh/m² a l’any: una reducció d’entre el 70% i el 90% de la demanda mitjana d’energia. Això suposa un important estalvi econòmic i un benefici ambiental.

5

També es controla el grau d’humitat interior, per evitar completament qualsevol fong i florits, aconseguint un espai filtrat i lliure de qualsevol agent nociu en suspensió a l’interior de l’habitatge. Això repercuteix en una millora de la salut dels residents.

Al final, el desenvolupament de cada projecte ens porta a la millor de les solucions. Aquesta es trasllada als clients, que són els qui acaben decidint.

“Els edificis Passivhaus aconsegueixen reduir fins a un 70-90% les necessitats de calefacció i de refrigeració d’un habitatge.”

Principals característiques dels edificis passius que projectem

DISSENY BIOCLIMÀTIC

Una casa passiva certificada té una temperatura interior constant i agradable durant tot l’any. També fa un bon ús de la llum natural; per això necessita menys energia per escalfar, refredar i il·luminar que una casa convencional.

Igualment, fem servir totes les eines de què disposem per anar un pas més enllà: plantació d’arbres de fulla caduca, utilització de plantes enfiladisses, pèrgoles, proteccions solars, etc.

AÏLLAMENT TÈRMIC

Amb un gruix d’aïllament tèrmic molt superior a l’utilitzat normalment, les Passivhaus experimenten una pèrdua tèrmica molt limitada. Les necessitats de calefacció i de refrigeració es redueixen molt o són nul·les.

Però no només això: a Drycon System donem molta importància a la utilització d’aïllaments ecològics estudiats per a cada solució constructiva en concret.

Així, minimitzem les despeses de construcció i obtenim el màxim rendiment. Per això, comptem amb col·laboradors especialitzats que ens assessoren en cada projecte.

Cal estudiar la situació de les portes i finestres, per evitar que siguin un punt feble de pèrdues de calor o fred. La solució és instal·lar una fusteria de qualitat, estudiant els elements fixos i practicables i la seva disposició a cada façana.

Un bon disseny d’aquests elements ens permetrà disposar d’una bona ventilació creuada i una temperatura agradable durant les nits d’estiu.

ABSÈNCIA DE PONTS TÈRMICS

Els ponts tèrmics són una entrada de fred o calor no controlada. Un curós estudi i la posterior posada en obra ens permet eliminar-los.

En suprimir els ponts tèrmics i amb l’ajuda de la ventilació, desapareixen les patologies habituals dels edificis de construcció tradicional com les humitats, les condensacions i els fongs, especialment crítics per a les persones al·lèrgiques i amb més sensibilitat.

HERMETISME A l’AIRE

Als habitatges tradicionals es produeixen fuites d’aire, ocasionades per una mala resolució dels ponts tèrmics. Això pot provocar condensacions a l’interior, amb el consegüent perjudici per als residents.

Un habitatge Passivhaus és hermètic al pas de l’aire. Aquest hermetisme es mesura amb un assaig anomenat Blower Door, que consisteix a crear un diferencial de pressió entre l’interior i l’exterior de l’habitatge col·locant un ventilador en una de les obertures a l’exterior.

Aquest assaig és un dels requisits per aconseguir el certificat d’edifici passiu. El resultat ha de ser inferior a 0,6 renovacions d’aire per hora per a edificis de nova planta

INSTAL·LACIONS

Probablement, l’element més diferenciador amb la resta d’edificacions. Encara que totes les característiques anteriors són merament passives, les instal·lacions són l’element actiu de la casa i han de funcionar correctament per aconseguir el benestar final.

Les cases passives o Passivhaus tenen un sistema de ventilació mecànica amb recuperador de calor (VMC). Aquest sistema filtra l’aire de l’interior de la casa mitjançant l’intercanviador de calor i proporciona una renovació constant mantenint una temperatura permanent i adequada.

A més, filtra l’aire perquè sigui adequat, eliminant pol·lució i altres agents atmosfèrics negatius.

Per cobrir la demanda de climatització, s’instal·la una caldera d’aerotèrmia, aire-aigua i aire-aire, amb un dipòsit d’ACS per a l’aigua sanitària i dues opcions de clima: bomba de calor o terra radiant refrescant.

Amb aquesta caldera de baixa temperatura aconseguim un grau de confort ideal amb un mínim consum d’energia. Tot i que la instal·lació de plaques fotovoltaiques ens pot ajudar a arribar a un consum gairebé nul, actualment no és possible prescindir d’una companyia energètica subministradora.

Certificat Passivhaus

Passivhaus CLÀSSIC
És l’estàndard més antic. Adaptat a cada clima, és capaç de garantir la màxima eficiència energètica durant tot l’any.

Passivhaus PLUS
Es dóna a les cases que són autosuficients energèticament, és a dir, que produeixen l’energia que necessiten.

Passivhaus PREMIUM
S’atorga a les cases que produeixen més energia de la que consumeixen; per tant, aporten energia a la xarxa general.

Certificat de sostenibilitat

A Drycon System donem molta rellevància a l’elecció dels materials: resistència, durada, flexibilitat… Però no només això: els nostres materials presenten el certificat DAP (Declaració Ambiental del Producte).

Així contribuïm a la millora del medi ambient, promovent la construcció sostenible d’edificis eficients des del punt de vista energètic.